ANNONSER

Vad får arkivet kosta?

Årets första nummer av tidningen Arkiv har temat finansiering. Hur finansierar man en arkivverksamhet? Hur mycket är verksamheten eller samhället berett att betala för sina arkiv? Går det att sätta ett belopp baserat på omsättning, antal anställda, eller typ av dokument – en slags bevarandeskatt? Eller ska man tänka i former av riskpremie beroende på verksamhetens reglering och vilka konsekvenser ett misskött arkiv får för verksamheten? Drabbas verksamhetens övergripande mål negativt om ett viktigt dokument kommer bort eller förstörs? Vilka drivkrafter finns till en sammanhållen förvaltning av viktiga dokument? Handlar det enbart om en kostnadseffektiv hantering eller kan arkivet skapa ett värde för verksam-heten? Flera artiklar i detta nummer berör olika aspekter av finansiering av arkivverksamhet.

Inom organisationer som är certifierade enligt standarder för kvalitet, miljö
eller informationssäkerhet är dokumentstyrning ett viktigt moment. Men dokumentstyrning handlar inte bara om att märka dokument med datum och namn när de skapas. Dokumentstyrning handlar om att styra informationen under dess hela livscykel. Ett ramverk för detta finns i den nya standarden ISO 30300 – ­Ledningssystem för verksamhetsinformation – som publicerades i december i fjol. Standard­en kommer på svenska senare i år.

Tidningen Arkiv är ett resultat av ett samarbete mellan flera arkivföreningar.
Under senare år har det vuxit fram tankar om ett fördjupat samarbete mellan
arkivföreningarna i vårt land. Dessa tankar har under 2011 lett till en dialog mellan styrelserna för AAS och Arkivsamfundet. Vad tycker du som medlem om tanken på ett utökat samarbete? Behöver Sverige en handfull arkivföreningar eller bör man på sikt sträva efter att slå samman två eller fler föreningar? Kan vi skapa mer värde för medlemmarna och minska kostnaderna för föreningsadministration? Använd gärna föreningarnas webbplatser för att uttrycka synpunkter, eller passa på att prata med styrelsemedlemmar i samband med något av våra arrangemang.

Under 2012 fyller Arkivrådet AAS 30 år, vilket vi bland annat ska uppmärksamma med en jubileumskonferens i april med tillhörande middag. Jubileumsfirandet kommer att ske i samarbete med Svenska arkivsamfundet som fyller 60 år.

Katarina Ekelöf

Ordförande Arkivrådet AAS

ANNONSER