ANNONSER

Sveriges arkivföreningar möter Kulturutskottet

Förra året genomfördes en lyckad Arkivvecka i Västerås med över 400 deltagare. Kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte löpte som en röd tråd genom de fyrtiotal föredrag som det bjöds på. Det avslutades med ett panelsamtal med rubriken ”Arkiven i framtiden, en del av samhällsförändringen/Arkivpolitik finns den?” Detta är en fråga som Sveriges arkivföreningar hoppas kunna besvara tillsammans med politikerna. Som en följd av detta har vi tagit kontakt med Kulturutskottet och den 23 januari var det äntligen dags för oss att träffa dem och informera om våra hjärtefrågor.
På mötet berättade vi om arkivföreningar som står bakom SASS och vad vi gör tillsammans, till exempel Arkivens dag, samarbete kring arkivpedagogik och arkivkonferenser (Arkivveckan). En viktig fråga var att lyfta professionen som har förändrats och blivit mer komplex, bland annat på grund av den snabba IT-utveckling med lösningar för digital långtidslagring. Tidigare hade flertalet arkivarier en bakgrund som historiker. Idag behövs kompetens på många områden och arkivarien står med ett ben inom kultursektorn, ett annat inom juridiken och ett tredje kanske hos systemvetenskapen. Vi tog också upp sektorsansvar och förklarade att föreningarna spelar en viktig roll där, då de speglar hela arkivsektorn. Vi lyfte fram de enskilda arkiven som en del av det nationella kulturarvet och vikten av att bevara dem även om lagstiftning saknas. Självklart tog vi upp digitalisering av arkiv och digitalt bevarande som inte bara handlar om tillgänglighet utan är en fråga om demokrati i lika stor utsträckning som en kulturfråga. Att arkivarier finns med redan då arkiven skapas och säkerställer att informationen upprättas och hanteras rätt genom informationens hela livscykel är avgörande för korrekt arkivering analogt som digitalt. Läs mer om vår agenda på sidan 38 i detta nummer av Arkiv.
Kulturutskottet ställde en hel del frågor efter vår presentation. Frågorna handlade bland annat om samarbete med museer, dagens arkivarieutbildningar samt behov av rätt kompetens för att kunna hantera och bevara digital information. Det blev mycket skratt när Kulturutskottet tyckte att vi såg mycket yngre ut än vad man kunde förvänta sig av representanter från arkivföreningarna.
Vi har förhoppningsvis satt Arkiven på den politiska dagordningen och har fått flera viktiga arkivkontakter tvärs över partigränserna. Det kommer vi att följa upp!

Anastasia Pettersson,
ordförande NLA.

ANNONSER