ANNONSER

Recensioner

Det Globala minnet
Nedslag i den internationella
arkivhistorien
Red.: Lars Jörwall
Riksarkivet

Det internationella utbytet inom arkivsektorn har på sätt och vis varit svårare än i andra branscher. Detta på grund av arkivhanteringens nära koppling till landets administrativa traditioner och historia som onekligen har medfört en del praktiska problem när det gäller kunskapsutbytet mellan länderna.
För att råda bot på detta har denna antologi getts ut av Riksarkivet. Även om bokens syfte kanske främst är att vara kursbok i arkivvetenskap är det verkligen också en värdefull bok för verksamma arkivarier att ha till hands, inte minst för att få en snabb faktakontroll i samband med internationellt utbyte, eller för att lotsa forskare till fjärran belägna arkiv.
Upplägget får sägas vara det klassiska för genren. Varje land genomgås för sig med undantag för Bodil Ulate-Seguras artikel som omfattar Spanien och Latinamerika. Som ”uppslagsbok” är givetvis en sådan struktur att föredra, men som läsupplevelse hade det nog kunnat bli betydligt mer spännande med ett mer komparativt angreppssätt.
Artiklarna som sådana uppfyller de krav som man kan ställa på ett sådant här översiktsverk. En fråga värd att ställa är förvisso om den betoning som görs på respektive lands historiska utgångspunkt för arkivhanteringen är en följd av ämnets nära koppling till historia, snarare än att det är nödvändig kunskap för att förstå arkivhanteringen i respektive land. Samtidigt är det givetvis trevlig läsning och är till viss del behövlig.
Att Norden (inklusive Sverige) finns representerat är ju i det närmaste ofrånkomligt. Men titeln lovar nog lite mer än vad urvalet kanske håller för. Givetvis finns de tre ”tunga” nationerna utanför Europa med (Australien, Kanada och USA). Men förutom att Spanienkapitlet även inkluderar Latinamerika, är det allt som tas upp om världen utanför Europa, med undantag för den historiska tillbakablicken över arkivens forntida uppkomst. Urvalet kan givetvis motiveras utifrån ett läroboksperspektiv och att de medtagna länderna är betydelsefulla utifrån ett arkivperspektiv. Men det globala perspektivet får nog ändå sägas vara något tunt representerat.

Lars Lundqvist
______________________________________________________________________
Riksarkivet i Sydafrika

Desmond Tutu har bjudit in svenska Riksarkivet för att lägga upp en plan för hur hans arkiv kan struktureras, bevaras och göras tillgängligt för framtida forskning. För närvarande är Håkan Lövblad från Riksarkivet i Sydafrika för att på plats studera arkivets tillstånd.
Arkivet omfattar handlingar från början av 1960-talet fram till idag. Det beskriver, enligt stiftelsen, Sydafrikas väg till frihet och demokrati och dokumenterar bland annat den försoningsprocess Desmond Tutu ledde i Sydafrika vid apartheidens avskaffande. Det är utspritt på flera olika platser och består av en mängd dokument på flera olika medier.
Desmond Tutu vände sig direkt till riksarkivarie Björn jordell med sin förfrågan eftersom ”svenska Riksarkivet har ett mycket gott rykte internationellt och svensk arkivhantering har en lång tradition av professionalitet och integritet”.
– Vi är stolta över att kunna erbjuda vår hjälp att tillgängliggöra och för framtiden bevara ett av vår tids viktigaste arkiv, säger riksarkivarie Björn Jordell.
Studien görs tillsammans med en representant från finska Riksarkivet och med stöd bland annat från svenska Sida. En uppföljning är planerad till september 2013, redovisningen till Sida lämnas in senast den 18 november 2013.

Desmond Mpilo Tutu …
är sydafrikansk ärkebiskop och icke-våldsförespråkare. 1984 fick han Nobels Fredspris för sina fredliga insatser mot apartheid.

ANNONSER