ANNONSER

”Kulturkofferten” i Halland 2011 – om särintressen och toppstyrning

I februari 2010 intervjuades den dåvarande landshövdingen i Västerbottens län, Chris Heister, om sitt ordförandeskap i utredningen Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010.11). Hur väl stämmer hennes ord med verkligheten?

Folkrörelsearkiv och annat, det är ju sådana här verksamheter som kan framstå som ganska osexiga. Kan Norrbotten eller Halland lägga ner sina folkrörelsearkiv och satsa pengarna på annat framöver?
– Det här bygger på en samverkan och är inte en skatteväxling där an-svaret full ut går över till den regionala nivån. Och jag har också varit tydlig med att de bidrag som idag finns för specifika verksamheter de verksam-heterna ska också finnas med i morgon när man jobbar enligt den nya kultursamverkansmodellen.

Det kommer att finns ett krav på
att regionerna har lyssnat på sina ­kulturarbetare?
– Ja, att man har samrått med sina kulturarbetare, men också med det
civila samhället. […] Det är en viktig del att utveckla länet som helhet. Styrkan i den här samverkansmodellen det är just det att man tydliggör medborgarperspektivet och att fler får vara med och utveckla kulturlivet i ett län.

Den 25 augusti i fjol skrevs en tjänsteskrivelse från Region Halland – ett för arkivförbundet då helt okänt dokument – med följande förslag till beslut 2011-09-07: ”Regionstyrelsen beslutar att länsarkivariens arbetsuppgifter placeras på Historiecentrum Halland i Hallands Kulturhistoriska museum (AB), Varberg.” Inget samråd hade skett med arkivförbundet. Arkivförbundet lyckades i sista stund stoppa beslutet.

Varför blev det så? Jo, länsmusei chefen Agneta Boqvist i Varberg hade i museets regionala kulturplan upptagit ett Historiecenter Halland som ett ”kulturmål”. Därför behövdes nya resurser. Ett politiskt styrt museibolag skulle således överta en ideell arkivförenings verksamhet. Museichefen föreslog att museet skulle hantera de regionala arkivfrågorna. Arkiv var enligt henne en av museets ”kärnverksamheter”. Av museibolagets
verksamhet blev det emellertid
ingenting eftersom kammarkollegium 2011-12-12 underkände bolagets avsedda verksamhet som museum.

Så av ”samverkansmodellen” i Halland blev det enligt min uppfattning istället toppstyrning, särintressen och hot. Nu i januari finns nämligen ett förslag till ett trepartsavtal som arkivförbundet förväntas skriva på ”under galgen”. Regionen håller nämligen nu, utan formella beslut, inne med sitt anslag till arkivförbundet. Undertecknad länsarkivarie har emellertid temporärt räddats in i ett nybildat bolag
”Arkivsupport 100procent AB”. Även en länsarkivarie – som troget jobbat för Halland i snart 10 år – behöver näm-ligen betala sina räkningar år 2012. 
Citata: ”Av museibolagets verksamhet blev det emellertid ingenting eftersom kammarkollegium 2011-12-12 underkände bolagets avsedda verksamhet som museum.”

Bildtext:
Chris Heister
Ordförande i utredningen Spela
Samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010.10)

ANNONSER