ANNONSER

Bevarandet av spelvärldar

Datorspel är idag en global mångmiljardindustri och ett
betydande kulturellt fenomen, men hur blir spel egentligen dokumenterade till eftervärlden?

Vad är det du forskar kring?
– Jo, först och främst bör jag nog nämna att jag koncentrerar mig på onlinespel som World of Warcraft och Second Life. I dessa spel är det egentligen inte själva spelvärlden i sig som jag tycker är mest intressant, utan spelkulturen. Spelkultur kan vara sådant som hur spelare förstår sitt spel och förhåller sig till det, hur olika spelsätt premieras och vad som anses vara acceptabelt beteende bland spelarna själva. I fokus för min forskning är alltså hur människor använder spel snarare än själva spelet som en artefakt av grafik, ljud och kod. Just nu planerar jag att genomföra en etnografisk studie av hur spelare postar, kommenterar, gillar och så vidare i forum, bloggar och andra digitala medier. Jag vill försöka greppa själva processen hur ett spelforum blir till och undersöka hur spelkultur vidmakthålls och förhandlas i spelrelaterad digital media.

Varför är detta viktigt?
– En förutsättning för att ett spel ska kunna bevaras på ett bra sätt är god kännedom om spelet i fråga. Då menar jag inte enbart att man bör veta vem som utvecklade det, när det lanserades och liknande saker, utan att det också krävs insikt i hur spelet fungerade som social och kulturellt fenomen. Annars finns risken att det bevarade spelet blir en alltför endimensionell kopia; ungefär som om man skulle ha gett sig i kast med att dokumentera schack och nöjt sig med att arkivera ett bräde och trettiotvå pjäser. Eftersom den interaktion som försiggår i olika digitala miljöer har stor betydelse för hur spelkultur formas är det i min mening viktigt att både studera och bevara de diskussioner som förs på bloggar, i forum och på andra ställen på nätet för att förstå och fånga in det kulturella och sociala spänningsfält som är en central del av vad ett spel är för något.

Upplever du att det idag sker mycket forskning om detta?
– Spelbevarande är ett smalt forskningsområde inom arkivvetenskapen men det kommer troligtvis att växa med tanke på att spelandet fortsätter att engagera så många människor. Samtidigt sker det en hel del intressant forskning i närliggande fält som har relevans för arkivvetenskaplig forskning både om spel och i allmänhet, då de undersöker digital medias arkivliknande och arkiverande egenskaper. Mediaarkeologi är till exempel ett område som det görs mycket spännande inom och jag tror att ett bra sätt att bredda och nyansera arkivvetenskap som forskningsämne är att ställa sig i relation till vad som händer inom andra discipliner.

Hur pass intresserade är spelarna själva av att bevara de digitala miljöerna?
– Jag arbetar för närvarande på en artikel om City of Heroes, ett onlinespel som lades ner under 2012. I mitt material är det tydligt att spelarna i allra högsta grad var måna om att på olika sätt dokumentera spelvärlden, spelgemenskapen, och andra aspekter av City of Heroes som varit betydelsefulla för dem. Flera olika spelardrivna bevarandeinitiativ initierades. Bland annat skapades fotoalbum med skärmdumpar på spelarnas favoritplatser i spelvärlden. Spelarna uppmanade också varandra att berätta om minnesvärda upplevelser de haft under de nästan tio år som spelvärlden funnits online. De diskuterade även olika sätt, vissa legala och vissa mindre så, att försöka säkerställa tillgången till City of Heroes efter att speltjänsten officiellt upphört. Ett av förslagen som uppkom var att samfinansiera ett projekt som skulle syfta till att framställa en liknande digital miljö, något som de faktiskt ser ut att ha lyckats med tack vare projektet City of Titans och dess insamlingskampanj på Kickstarter.

Några arkivarier på Malmö stadsarkiv har på eget initiativ undersökt möjligheterna att starta ett datorspelsarkiv i privat regi. Nu verkar idén bli verklighet och insamlingen är påbörjad. Vad har du för förväntningar inför ett sådant projekt?
– Jag tycker det är bra att de verkar lägga fokus på speltillverkarna och deras roll i bevarandet av spel. Speltillverkare skulle inte bara kunna ge arkivet tillgång till själva spelfilerna utan även till annat högintressant material som exempelvis designdokumentation. Sedan hoppas jag ju såklart att de även är intresserade av vad spelarna säger och hur de nyttjar och uppfattar sina spel. 

Olle Sköld
Ålder: 30
Gift med: Sandra
Bakgrund: Åttabitars japanska tv-spel, Drakar och Demoner Expert, The Smiths, Almqvist och Poe.
Utbildning: Master i arkivvetenskap och en magister i litteraturvetenskap från Lunds universitet.
Favoritspel: För tillfället är det Kerbal Space Program; förr eller senare återvänder jag dock alltid till Civilization-serien.
Intressen: Vid sidan av spel och digitalt bevarande omfattar mina forskningsintressen också vad som kan uppfattas som några av de grundläggande sysslorna i arkivariens arbete, exempelvis ordnings- och förteckningsarbete och (i synnerhet) gallring.

wowx4-screenshot-02-full mage-bloodelf-full JDtr9CbL4cyocboYACOMRr9_LIGHT_AWpvetxR7BdyQkY7ipaQ Olle 3

 

Text och bild Erik Önnevall erik.onnevall@gmail.com

ANNONSER