ANNONSER

Två baltiska arkiv

Genom ett resestipendium från Madli Kurdves fond fick Martin Ståhl på Stockholms stadsarkiv möjlighet att besöka Riksarkivet i Riga och stadsarkivet i Tallinn tidigare i år. Resans syfte bestod i att undersöka hur man vid dessa arkiv arbetar med tillgängliggörandefrågor.

Det Lettiska Riksarkivet har sedan den senaste lågkonjunkturen tvingats genomföra höga besparingskrav. Trots detta var det emellertid slående att få ta del av de omfattande satsningar som ändå görs för att synliggöra sig hos allmänheten. Man gör det bästa man kan med de medel som finns. Denna ekonomiska situation har medfört en stor flexibilitet och uppfinningsrikedom, när det handlar om att hitta nya vägar fram till allmänheten.
Vid sidan av olika tryckta publikationer om arkivhandlingarna är annars webbplatsen ett effektivt och väl utnyttjat instrument som kanal gentemot allmänheten. Här är servicen mycket användarvänlig. Utställningsverksamheten är rik. Den består å ena sidan av de utställningar som med jämna mellanrum och med olika teman anordnas i Riksarkivets egna lokaler. Men också på andra platser, till exempel i skyltfönster mitt i centrala Riga. Intressant nog kan en del av dessa utställningar ”beställas”, för att visas upp på skolor eller i kommuner etcetera. Å andra sidan består verksamheten av så kallade virtuella utställningar, nedladdningsbara på webbplatsen och försedda med bilder och information om något specifikt ämne.
Även stadsarkivet i Tallinn har en bred och regelbundet återkommande utställningsverksamhet. Utställningarna äger rum i såväl stadsarkivets utrymmen som på andra ställen i staden. Utställningarnas teman uppvisar ofta nordiska beröringspunkter och är intressanta inte minst för svenska besökare: höstens utställning handlar om året 1561, då Estland blev svenskt. Information om nya utställningar förmedlas genom meddelanden i pressen, men också genom till exempel affischering i staden. Stadsarkivet arbetar intensivt med publikationer av olika slag, mest i tryckt form, varav en stor del av dessa också översätts till tyska och engelska. Webben är ett viktigt verktyg. Liksom i Lettland har användarna här gratis tillgång till det digitalt inlästa folkbokföringsmaterialet.
Besöken i Riga och Tallinn gav mig en värdefull möjlighet att få se hur våra grannar på andra sidan Östersjön arbetar i termer av tillgängliggörande och marknadsföring. De visade mig att man kan komma långt på detta område, även med tämligen konventionella metoder och med begränsade resurser. Ibland förefaller denna omständighet snarare kunna ha en motsatt verkan. Det stimulerar nämligen arkiven att på bästa möjliga sätt ta tillvara de medel som finns. En bra tillgängliggörande­strategi tycks inte alltid förutsätta avancerade tekniska lösningar eller ens större finansiella tillgångar. Ett annat bestående intryck från resan är att balterna tycks ha förstått det bättre än vi att förmedla information om sina arkiv på andra språk. Detta bör ses som en nödvändighet i en än mer globaliserad värld.

Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se

ANNONSER