ANNONSER

Om arkivens ansvar

Arkiven, och arkivarierna, förutsätts ofta kunna motivera sin verksamhet och visa vad de kan erbjuda medborgarna. Det är bra, eftersom det kan bidra till förbättring och nödvändig självrannsakan. Men ibland kan det kännas lika angeläget att fundera över vad arkiven inte kan erbjuda. Gränsen är viktig att dra. Arkivens uppgift är att på bästa sätt tillhandahålla de handlingar som de har, men de kan inte göras ansvariga för handlingar som eventuellt saknas eller för uppgifter i handlingar som är felaktiga. Detta är något som de flesta naturligtvis också förstår, men det hindrar ändå inte att diskussionen dyker upp med jämna mellanrum.

Detta tema belystes av den kanadensiska arkivarien Claude Roberto i en presentation om kanadensiska internatskolor, där barn från landets ursprungsbefolkning ofta har farit illa och utsatts för olika övergrepp. Skolorna har nu granskats närmare, och i denna utredning har arkiven ställts inför en rad svårigheter. Inte så sällan har människor förväntat sig kunna hitta övergrepp (till exempel sexuella) dokumenterade i arkiven, men i de flesta fall har efterforskningarna visat sig bli resultatlösa. De berörda arkiven i Kanada har absurt nog blivit beskyllda för att mörka och manipulera. När de påstådda övergreppen inte kan beläggas i arkiven hävdas det att arkivarierna har förstört de aktuella handlingarna. När handlingarna istället förmedlar en positiv bild av skolorna anses arkivarierna ha förfalskat informationen. Så långt har det gått.

I en tid av ökad vilja till tillgängliggörande hos arkiven, i form av exempelvis digitalisering och indexering av handlingarna, för att på så sätt hjälpa forskarna att hitta fram till svaren på sina frågor, måste vi också hålla i åtanke att otaliga frågor aldrig kommer att kunna besvaras. Detta eftersom de berör förhållanden som sannolikt aldrig har dokumenterats, ett faktum som ibland kan vara svårt för forskarna att acceptera. Arkiven förvaltar och ansvarar endast för de handlingar som myndigheterna har lämnat ifrån sig, och inte för innehållet i dem. Detta måste arkivens besökare ha klart för sig. 
Text Martin Ståhl martin.stahl@stockholm.se

ANNONSER