ANNONSER

Nya tider

Att arkivförhållandena i Västmanlands län är splittrade och fragmenterade kunde konstateras efter en djuplodande analys. Det har mynnat ut i tre förslag till åtgärder som avser att förbättra och modernisera ett län som har mycket spännande material i sina arkiv.

I Västmanland pågår just nu ett arbete med att utarbeta en regional kulturplan. Som bakgrund till kulturplanen beställdes därför i början av år 2011 en arkivutredning av Västmanlands kommuner och landsting, vilken skulle ge en bild av de enskilda arkiven i länet samt ge förslag på åtgärder för att få en väl fungerande arkivsituation.

I den nya kulturpolitiken som riksdagen antog i december 2009 och i de förslag som Kultursamverkansutredningen presenterade i början av året kommer det att ske en decentralisering av beslut och resurser vad gäller regional kulturpolitik. I höstens budgetproposition utpekas ”regional enskild arkivverksamhet” som en av de kulturverksamheter som skall erhålla statligt stöd enligt den nya fördelningsmodellen.

En undersökning av arkivsituationen utfördes av Hallerby Information. Resultatet av denna undersökning analyserades och man konstaterade att arkivförhållandena i länet var mycket splittrade och att något radikalt måste åstadkommas för att förbättra situationen för de enskilda arkiven. Analysen resulterade i tre förslag, vilka dock alla har en gemensam nämnare – att föreningen Arkiv Västmanland, som är en länstäckande medlemsorganisation för länets enskilda arkiv – måste förstärkas på flera sätt, beträffande personal, arkivdepåer, synlighet samt regelverk. Man ser också en klar fördel i att Arkiv Västmanland behåller sin självständighet och inte slås samman med någon annan institution.

Två av förslagen bygger på samarbete med andra institutioner och bildar en typ av arkivcentrum (ABM-samarbete). Dessa två gäller samarbete och delvis samlokalisering, medan det tredje är ett förslag om en egen lokalisering.

I det första förslaget, som rekommenderas av Hallerby information, ser utredningen en samlokalisering med Västerås stadsbibliotek som en möjlighet. De båda institutionerna kompletterar varandra med sina samlingar och konkurrerar inte. I det andra förslaget ser utredningen en samlokalisering med Västmanlands läns museum som en möjlighet. De båda institutionerna kompletterar varandra med sina samlingar, men konkurrerar i viss mån, genom museets hårdsatsning på fotografiskt material samt smärre arkiv. I det tredje förslaget föreslås att Arkiv Västmanland flyttar till utkanten av Västerås och där övertar Landstingsarkivets gamla lokaler. I denna lokalisering blir Arkiv Västmanland ensam institution då något närmare samarbete med det närliggande Landstingsarkivet inte ses som realistiskt på grund av sekretessfrågor.

Man föreslår också ett samarbete med Arkivcentrum i Örebro län kring en gemensam fjärrdepå i Arboga.

Arkiv Västmanland måste också förstärkas personellt för att kunna utföra sitt uppdrag som länstäckande arkivorganisation. Även en länstäckande policy för offentliga institutioners mottagande och hanterande av enskilda arkiv behöver fastställas.

Som fortsättning på den första utredningen beställde Landstinget Västmanland och Västerås stad även en utredning angående en kulturarvsportal i Västmanland.

Utredningen föreslår att man initialt skapar en enkel webbportal som fungerar som en inkörsport till andra webbplatser likt Kulturarv Östergötland. Portalen skall vara ett skyltfönster som skall göra människor intresserade av Västmanlands historia. Från portalen länkar man sedan till de olika kulturarvsaktörerna i regionen. Förutom den tekniska driften bygger webbportalen på nätverkande och kontakter med kulturarvsaktörerna i regionen.

De både utredningarna är överlämnade till beställarna och nu tar den politiska processen vid. Till vintern kommer man att kunna se vilka åtgärder gällande de enskilda arkiven kan bli verklighet och hur Västmanland skall gå vidare med kulturarvsportalen.

Text Anastasia Pettersson anastasia.pettersson@skb.se

ANNONSER