ANNONSER

Krönikan

Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) har vid stämmor och höstmöten de senaste åren frågat sina medlemmar vad de tycker är viktigt att satsa på. Styrelsen diskuterar nu resultatet för att definiera vad som kan och bör göras. Hur ser FA:s roll ut i det nya arkivlandskapet?
FA:s medlemmar är antingen arkivinstitutioner eller folkrörelseorganisationer, vilket innebär att de antingen är arkivbildare eller arkivmottagare. Organisationerna vill ha hjälp med sin arkivhantering och folkrörelsearkiven vill ha en gemensam arena för att kunna diskutera arkivfrågor. Det fungerar ofta bra att kombinera dessa intressen, men ibland kan det vara motiverat att renodla verksamheterna som är riktade till den ena eller andra kategorin, något som FA:s arbetsgrupper tar fasta på när de utformar kommande års verksamheter. FA:s nya informationsbroschyr ställer frågan: ”Vem tar ansvar för dina handlingar?”

Den nya samverkansmodellen inom den enskilda arkivsektorn gör att FA:s relation till Riksarkivet blir en annan. Kulturrådet tillkommer som samverkanspart och på regional nivå ökar kontakter och samordning mellan kulturinstitutionerna, inte bara på kulturarvsområdet.
De nya kursplanerna i historia för gymnasiet betonar den moderna historien och demokratins framväxt och genombrott. Folkrörelsernas historia är här en viktig del, och på folkrörelsearkiven finns viktigt källmaterial från demokratins etablering i Sverige. Samverkan med universitet, högskolor och gymnasielärare är viktig liksom arbetet med Folk i rörelse, en webbsida för gymnasieskolan om demokratins framväxt.

Arkivvård inom och insamling från nya folkrörelser, invandrarföreningar och aktionsgrupper bör ägnas mer uppmärksamhet. Beredskapen för långtidsbevarande av digitala dokument är dålig och det finns en risk att historia går förlorad med varje kraschad hårddisk eller rensad dator inom föreningslivet. Detta är ett viktigt område för medlemmarna och ett område där centrala insatser behövs.
Nu när strukturen för folkrörelsearkiv är utbyggd i hela landet diskuterar vi hur utbildningarna ska kunna decentraliseras så att regionala arkiv kan ordna utbildningar för såväl arkivanställda som arkivansvariga inom organisationerna. När det är klart kan FA koncentrera sig på utveckling av kurser och seminarier på nya områden som efterfrågas.

Samverkan mellan arkivföreningarna är viktig och årets stämma i Lund ordnades gemensamt mellan FA, Näringslivsarkivens Förening (NAF) och Föreningen för Sveriges Länsarkivarier (FSLA). Tillsammans har arkivföreningarna också tagit fram en gemensam ”roll-up” med ICA:s internationella deklaration om arkiv, som antogs av UNESCO 2011.

ANNONSER