ANNONSER

Kommunernas arkiv 150 år! Det ska vi fira!

Det var när kraven på ett mer decentraliserat samhälle växte som den gamla sockenstämman ersattes av kommunalstämma och kommunalnämnd. I år firar kommunerna 150 år av självstyre och som arkivbildare. Anneli Brattgård på Ekerös kommunarkiv tipsar om sätt att uppmärksamma jubileet.

Sveriges indelningen i kommuner kom till stor del att följa den gamla sockenindelningen och inte mindre än cirka 2500 kommuner bildades år 1863. Idag är de 290 till antalet efter att två omfattande sammanslagningar har ägt rum under nittonhundratalet.

Vilka handlingar förvaras då i kommunala arkiv? Eftersom alla kommuner i princip haft samma uppdrag gentemot sina medborgare kan man förvänta sig att hitta ungefär samma sorts handlingar i alla kommunarkiv. De handlingar som uppstår i kommunal verksamhet har alltid en nära relation till medborgarens liv och leverne. På så vis skiljer sig kommunala myndigheters arkiv från exempelvis statliga där mycket av materialet gäller en övergripande nivå.

För att få en uppfattning om vilka handlingar som finns i ett kommunarkiv ska vi följa ”Karin”, en helt vanlig medborgare. Vilka spår sätter hennes liv i kommunens arkiv?
Redan när Karin föds kommer visst ansvar för henne att ligga hos kommunen. Det första ärendet som rör Karin uppstår hos socialtjänsten eftersom Karins föräldrar inte är gifta, och den första arkivhandlingen är därför en faderskapsutredning. Inte långt därefter kommer föräldrarna att anmäla henne till kommunens barnomsorgskö. Därefter går Karin ett antal år på förskolan och sedan börjar hon i kommunens skola. Under dessa år upprättas en hel rad handlingar som gäller Karin. Ansökningar, platserbjudanden, fakturor, betyg, elevvårdsjournal, studieplaner, adresslistor, ämnesprov och elevfoton.
Efter utbildningen söker Karin jobb och bostad i kommunen. En personalakt läggs upp och där samlas de handlingar som rör hennes anställning såsom anställningsavtal, rehabiliteringsutredningar, omplaceringar och till slut pensionshandlingar. I det kommunala bostadsbolaget kan vi hitta lägenhetsansökan, kontrakt och hyresregleringar.
Så bildar vår huvudperson familj och beslutar sig för att köpa en fastighet i kommunen, en fastighet som hon dessutom tänker bygga om. Nu sänder Karin in ansökan om byggnadslov, men hon anmäler också att hon behöver sophämtning och anslutning till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
Ett felsteg i en trappa på arbetsplatsen gör att Karin hamnar hos kommunens egen företagshälsovård där man för en patientjournal. Med tiden kommer Karin att gå i pension, åldras och söker omsorg i den kommunala äldrevården. Ansökningshandlingar, beslut och journaler kommer att hamna i kommunens arkiv.

Hur kan man då lyfta fram det här rika materialet ur arkivet och beskriva kommunens och medborgarnas historia? Här följer några exempel på hur man lyft fram arkivmaterial särskilt för detta jubileumsår. De utvalda exemplen är sådana som alla som så önskar kan ta del av. Varför inte använda dem till egen inspiration?

Till sist vill jag dela med mig av en tanke till er: Om det inte var för kommunernas arkivhandlingar skulle det bli ett ganska historielöst firande!

Grattis alla kommunarkiv på 150-
årsdagen! 

Firande under året
• I Sollentuna kommun har man gett ut ”Mamsell Cooper, magister Göransson och alla de andra”, en bok som djupdyker i Sollentunas historia, skriven av kommunarkivarie Annika Holmberg. Fokus ligger på de människor som har levt och verkat i kommunen och artiklarna blandas med många och intressanta bilder från kommunens bildarkiv. Boken kan köpas hos Sollentuna kommun på www.sollentuna.se.

• Stockholms stad har också satsat på firandet. Man kan följa Stockholms historia med en ny artikel varje dag på webben i, just det, 150 dagar. Dessutom delas det ut en specialskriven stadshistorisk barnbok till alla stadens skolbarn i klasserna F-6. Den som vill veta mer om allt detta kan gå in på www.stockholmskallan.se och läsa mer.

• Kommunfullmäktige i Södertälje fick extra fint besök då en representant för 1863 års kommunalstämma gästade dem. Han berättade om Södertälj es historia och ledamöterna fick ta emot kopior av kommunens första protokoll. Södertäljes fullmäktige finns att se som webb-tv på www.sodertalje.se.

• I Sandviken firade man redan förra året, bland annat med en hemsida och genom att trycka en jubileumstidning som delades ut till alla hushåll och företag. För mer information, se www.sandviken.se.

Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se

ANNONSER