ANNONSER

Jubileum öppnar för nytt samarbete

Den 26 april var det arkivjubileum i Stockholm på restaurang Piperska muren. De firande var Svenska arkivsamfundet, 60, och Arkivrådet AAS, 30, som tillsammans firade 90 år. I samband med jubileet hölls också årsmöte för de bägge föreningarna.

Anledningen till det gemensamma firande var de planer som finns på ett utökat samarbete mellan de båda föreningarna, där en sammanslagning kan vara aktuell 2015 om förslaget vinner gehör hos medlemmarna.

Årsmötena och jubileumsmiddagen föregicks av ett halvdagsseminarium som var inriktat på dels informationsförvaltning, dels arkivföreningshistoria. Först ut bland föredragshållarna var Karen Anderson, professor vid Mittuniversitetet. Hon berättade om en studie som har genomförts vid universitetet där man har utvärderat svenska myndigheters hantering av frågor kring informationsförvaltning och tittat på vilken roll arkivarierna har i denna process. En slutsats av studien är att det på många håll saknas ett samlat ansvar för dessa frågor.

Efterföljande föredrag av Göran Samuelsson handlade framförallt om det projekt som har bedrivits vid Mitt-universitetet inom ramen för Centrum för digital informationsförvaltning. Problemställningen och diskussionen kom att handla om på vilket sätt arkivarier kan anknyta och relatera till framförallt olika IT-arkitekter och deras arbete med processkartläggningar.    

Informationsförvaltningsblocket avlutades med att Susanna Tabell från SIS berättade om Forum iFörvaltning, ett nytt nätverk som ska fungera som en samlande plats för framförallt stand-arder på området. AAS är medlem i Forum iFörvaltning tillsammans med flera andra arkivföreningar och aktörer. Samarbetet har inledningsvis mynnat ut i en webbplats som erbjuder besökaren medlemskap i nätverket, information om standarder och möjligheten att ställa frågor om standarder och deras tillämpning.

Seminariets andra del inleddes med ett utländskt besök från världens äldsta arkivförening, den holländska Koniklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, företrädd av Fred van Kan. Han kunde berätta om deras arbete med allt från utgivandet av den manual av Muller, Feith och Fruin som har fått stort internationellt genomslag inom arkivvärlden, men även om hur organisationen arbetar idag, bland annat med certifiering av arkivarier.

Efter denna inspirationsföreläsning från Holland blev det Lars-Erik Hanséns tur att redovisa sitt bokprojekt om Arkivrådet AAS historia och även berätta lite om några av resultat-en. En stor tyngdpunkt i hans arbete har legat på tillkomsten av AAS utifrån ett professionsperspektiv; som en naturlig följd av en ny roll: Det som hände i början av 1980-talet var att myndigheterna, från att ha haft utlånade arkivarier från Riksarkivet, började anställa arkivarierna själva. Därmed uppkom också ett behov av nätverk utanför Riksarkivet som ledde till bildandet av AAS.

Berndt Fredriksson från Svenska Arkivsamfundet berättade om sin förenings historia och slog hål på några myter. Den bild som han först utgick från, om ett bildande på Rosenbad efter en god middag, fick punkteras. Istället skedde bildandet av AS på Riddarhuset och redan från början var det en kvinna med i denna förmodade herrklubb, nämligen Karin Kock. En av Berndts poänger var att det från början har varit viktigt för samfundet att rikta blickarna bort från Riksarkiv-et mot den enskilda sektorn.

Årsmötena kunde avklaras i rask takt mellan seminarieblocken och nya medlemmar i Arkivrådets styrelse blev Caroline Törngren från Bolagsverket, Lisa Hammar från SMHI och Joel Norén Krutrök från Högskoleverket.

När väsentligheterna var avklarade vidtog jubileumsmiddagen. Med tanke på hur trevligt arrangemanget var beklagade många att endast ett 60-tal deltagare hade hörsammat denna möjlighet att få fira. Men för alla närvarande var det i alla fall en mycket lyckad dag och kväll.

”Anledningen till det gemensamma firandet var de planer som finns på ett utökat samarbete.”

Bildtext: Ebba Edberg och hennes tre sångarkollegor, vilka vanligtvis hör hemma i vokal-

ensemblen Polyhymnia, stod för den skönsjungande musikaliska underhållningen under kvällen, med ett program av Bellman och vårsånger.

Medlemmarna minglar mellan Svenska arkivsamfundets och Arkivrådet AAS årsmöten, på Piperska muren i Stockholm.

Medlemmarna minglar mellan Svenska arkivsamfundets och Arkivrådet AAS årsmöten, på Piperska muren i Stockholm.

Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

ANNONSER