ANNONSER

Forskning med arkivet som bas

Kommunarkivet i Karlstad satsar medvetet på att locka till forskning i det kommunala arkivmaterialet. Jon Räftegård, arkivarie vid kommun­arkivet, berättar varför.

– Jag tror att det i första hand är en fråga om perspektiv. Vi ser användningen av våra arkiv som det yttersta målet för vår verksamhet, som vårt existensberättigande som arkivinstitution. Passiv förvaring av arkiven är både meningslös och ett slöseri med kommunens resurser, och utifrån detta synsätt faller det sig naturligt att göra en del saker för att stimulera forskningen i dem. Dessutom har vi ju, som så många andra kommuner, uppdraget att främja arkivens användning i kulturell verksamhet och har forskning inskrivet i reglementet; och det uppdraget bör tas på fullaste allvar.

Hur går ni till väga?
– Vi arbetar på olika sätt med detta. Som incitament för universitetsstudenterna har vi till exempel inrättat ett stads- och kommunhistoriskt uppsatspris. Alla godkända uppsatser som helt eller delvis bygger på kommunens arkivmaterial får vara med och tävla om prissummorna på 2000 kronor för bästa B-uppsats och 4000 kronor för bästa C- eller D-uppsats. Beloppen är fullt hanterbara för oss och ett välkommet tillskott för den enskilde studenten.
Vi jobbar också mycket med att förenkla användningen av våra arkiv. Studenterna är till exempel ofta rådvilla när de ska skriva uppsats och för första gången besöker arkiven. Därför har vi utarbetat ett antal uppsatsförslag, som årligen kompletteras med nya ämnen. På liknande sätt vänder vi oss mot släktforskarna med information om hur våra arkiv kan användas i deras forskning. I det här sammanhanget är också forskarservicen väldigt viktig. Utan en god forskarservice är det svårt för många att ta del av det fantastiska kulturarv som arkiven faktiskt förvaltar. Därför har vi systematiskt arbetat både med att fördjupa kunskapen om vårt eget bestånd och om den forskning som bedrivs med kommunalt arkivmaterial. Och vi tar oss tid att vägleda forskarna.
I Karlstad finns det dessutom bra forum för möten mellan arkiven och olika användargrupper. Tillsammans med våra samverkanspartner i Arkivcentrum Värmland arrangerar vi varje vår en arkivdag för B-studenterna i historia vid Karlstads universitet, som ett obligatoriskt moment i deras utbildning. Där får vi bland annat möjlighet att informera om våra bestånd och diskutera olika forskningsämnen med studenterna. Vi deltar också på den årliga släktforskardagen som arrangeras av Värmlands Släktforskarförening i samarbete med oss på Arkivcentrum. Även andra tillställningar, som Arkivens dag, Kulturarvsdagen och det lokala fenomenet ”Karlstadsdagen” på Värmlands museum, används för att knyta nya kontakter och för att synas i rätt sammanhang.

Vad har det gett för resultat?
– Vi har märkt ett tydligt ökat intresse för vårt material. Antalet studenter som skriver sina uppsatser hos oss har nästan tredubblats, och detta trots att elevunderlaget har halverats under samma period. Sammantaget får vi en hel del rykande färsk Karlstadshistoria skriven varje år, till en förhållandevis liten insats från vår sida. Även bland släktforskarna noterar vi ett stigande intresse. Från att tidigare knappt ha besökt oss alls har vi nu ett antal förfrågningar årligen från släktforskare som söker uppgifter om sina förfäder i skolarkiv, barnavårdsmannaskapsakter, barnmorskedagböcker med mera.

Tips för att locka till sig forskare?
– Marknadsföring och forskarservice i vid mening är nog A och O. Folk måste veta att vi finns och vilken nytta de kan ha av oss, och väl på plats ska det vara enkelt att använda arkiven.

Hur jobbar ni vidare?
– I samband med kommunjubiléet 2012 kommer vi att ge ut en antologi om Karlstadsområdets 150-åriga kommunala historia. Ett uttalat syfte med boken är att marknadsföra arkiven som kunskapskälla, och vi hoppas naturligtvis att en och annan får upp ögonen för vad arkiven innehåller och hur man kan använda dem.
För närvarande jobbar vi också med ett digitaliseringsprojekt tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Till att börja med handlar det om att digitalisera olika register och göra dem sökbara på vår webbplats, men vi planerar också att digitalisera och publicera vår stora porträttfotosamling inom ramen för detta projekt. Framöver hoppas vi också kunna knyta kontakter med nya användargrupper. Hembygdsföreningar, lokalhistoriska cirklar och liknande ligger väl då närmast till hands. 


”Antalet studenter som skriver sina uppsatser hos oss har nästan tredubblats, och detta trots att elevunderlaget har halverats under samma period”

Text Nils Mossberg nils.mossberg@eskilstuna.se

ANNONSER