ANNONSER

Dokumentet som försvann

Konstitutionsutskottets ordförande, Peter Eriksson (mp), är en av de som kommer med stark kritik mot Regeringskansliet för att deras bristfälliga hantering av allmänna handlingar begränsar allmänhetens insyn.

Offentlighetsprincipen är en grundpelare, säger Peter Eriksson. Det är väsentligt att vi klarar av att ha arkiv och diarium som medborgarna har tillgång till. Det är en grundbult i demokratin.
Kritiken mot framförallt Utrikesdepartementet (ud) bygger på ett utskottsbetänkande där regeringskansliets hantering av diarium och offentlighetsprincipen samt hanteringen och utlämnande av sekretessbelagda handlingar har genomgåtts. De departement som har undersökts, förutom ud, är Landsbygdsdepartementet och Justitiedepartementet. De två senare klarar sig huvudsakligen från anmärkningar. På ud fungerar det däremot inte som önskvärt:
– Man sköter det inte på ett riktigt sätt och det tar lång tid att få ut allmänna handlingar. Allmänheten får inte tillgång till hela diariet, säger Peter Eriksson.

Sedan införande av ett elektroniskt diarium 2008 har det, enligt betänkandet, inte varit möjligt för allmänheten att få direkt tillgång till diariet. Istället har allmänheten hänvisats till att få läsa utskrivna postlistor via Regeringskansliets forskarsal. Detta huvudsakligen beroende på att man inte har säkrat att diarierna saknar sekretessbelagda uppgifter. I sammanhanget ska tilläggas att ett arbete pågår inom Regeringskansliet för att möjliggöra allmänhetens tillgång även till Utrikesdepartementets diarium på samma sätt som gäller för de andra departementen. Det bör också påpekas att det innan 2008 fanns en öppen del (där allmänheten fritt kunde söka) – men att hela diariet inte var direkt sökbart för allmänheten. Brister påpekas också i Konstitutionsutskottets betänkande angående sekretessmarkeringar och att det saknas datum i stämpeln för när handlingar har markerats med sekretess i enstaka fall.

En annan kritik som tas upp i betänkandet är att sekretessprövningar har tagit för lång tid. Denna kritik har tagits upp även tidigare år och följts av maningar från konstitutionsutskottet. Flera av fallen har tagits upp av justitieombudsmannen.
–Det är ett lagbrott, säger Peter Eriksson och påpekar på att handlingar ska lämnas ut skyndsamt.

Regeringskansliet har på senare tid också kritiserats för andra delar när det gäller offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna handlingar.
En kritik har gällt ett e-brev från foi till en tjänsteman på Försvarsdepartementet angående turerna rörande vapenfabriken i Saudiarabien. Brevet skickades den 20 januari 2010 och innehåller ett kort meddelande och en bilaga. E-brevet har inte diarieförts, däremot har tjänstemannen överfört bilagan – i princip oförändrad – till en intern arbetshandling. På så sätt har alltså handlingen förvandlats från en inkommen handling till internt arbetsmaterial.

Även en påstådd politisering i samband med utlämnande av handlingar har uppmärksammats. I detta fall har det rört Näringsdepartementet. I samband med en begäran från Aftonbladet om att få ta del av uppgifter rörande representation från Annie Lööf, uppdagades att departementen regelmässigt kontaktar Annie Lööfs pressekreterare i fall där ett utlämnande kan innebära massmedial uppmärksamhet. Därtill kom att departementet korrigerade några felaktigheter och förekom Aftonbladets artikel genom att själva kontakta Sveriges Radios ekoredaktion.
Dessa frågor kommer ku dock att behandla senare under våren, enligt Peter Eriksson. 

Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

ANNONSER