ANNONSER

Att skapa e-tjänster

Flera projekt, bland annat inom e-delegationen, bedrivs i syfte att skapa e-tjänster av olika slag. MoReq2010 kan tjäna som en utgångspunkt för de mest grundläggande e-tjänsterna för all slags information.

MoReq2010 är en akronym för Modular Requirements for Records Systems. Den specificerar ett antal grundläggande relaterade e-tjänster som ska kunna delas mellan olika aktörer och ägare av information så att man ska slippa att köpa in, utveckla och driva egna fristående system där all funktionalitet är integrerad. För att tjänsterna ska hänga ihop och för att det ska gå lätt att flytta information mellan dem specificerar MoReq2010 ett antal baskrav på funktioner och metadata. Kraven avser det mest nödvändiga och ska kunna kompletteras utifrån specifika behov.

I modellen framgår vilka tjänster som alltid ska finnas vid hantering av information oavsett typ av och syfte med informationen. Tjänsterna delas in i kärntjänster och modellerbara tjänster. De förra måste följa specifikationens krav fullt ut medan de senare inte kräver en fullständig implementation. Utöver dessa tjänster beskrivs i specifikationen ett antal alternativa sätt att lagra och klassificera information, samt användargränssnitt.

Records service utgör kärnan i informationshanteringen medan de andra tjänsterna stödjer den. I Records service ska det finnas möjlighet att aggregera och skapa relationer för information (records) för att få bättre överblick och sökningar i den. Det görs till exempel genom att knyta ihop information som relaterar till samma objekt (efter person, period, ärende etcetera). Knutet till tjänsten finns själva lagringen av informationen i databaser, filer med mera.

De andra tjänsterna hanterar administration av användare (3), av roller (4), klassificering av information för att ge dem ett verksamhetssammanhang (5), skapande och underhåll av metadatascheman (7), gallring och bevarande (8 och 9), sökning- och rapportgenerering (10) och export av den information som hanteras i de olika tjänsterna.
Inom tjänsterna hanteras olika typer av ”entiteter”. Det finns sexton stycken som hör hemma i olika tjänster. Till exempel hanteras entiteterna ”Records” och ”Aggregations” i Records service och entiteten ”Class” i Classification service. Krav finns på vilka funktioner som ska kunna utföras på en viss typ av entitet, till exempel att det ska gå att skapa entiteter av typen records. Varje entitet ska beskrivas genom standardiserade metadata, ha uppgifter om vem som får göra vad på en entitet (åtkomstlista) respektive uppgifter om vem som har gjort vad på entiteten (händelsehistorik). Vid behov får ytterligare metadata tas fram vid lokala tillämpningar.

Under de senaste tio åren har OAIS-modellen (iso 14721:2003) varit förhärskande vid framtagande av e-arkiv i den vedertagna betydelsen av fristående och självständiga arkivsystem. Modellen har tillämpats utifrån ett konventionellt synsätt på arkivering, som avställning eller leveranser från ett system till ett annat. ­MoReq2010 bryter ut de funktioner som behövs vid informationshantering till mer fristående tjänster oavsett typ av information och syfte med den. Specifikationen bör därför även kunna tillämpas på information med statusen arkiverat i betydelsen låst mot förändring oavsett typ av information. Lagringen av den kan ske i en eller flera lagringstjänster, återsökningen i andra och gallringen definieras och skötas genom ytterligare andra. För att komma till sådana tjänstebaserade lösningar krävs emellertid inte bara mycket arbete, samverkan och kompromisser, utan förmodligen också ett delvis nytt synsätt på arkivering.

Inom projektet e-arkiv och e-diarium (eARD), som bedrivs inom ramen för e-delegationen med Riksarkivet som färdledare, har MoReq2010 tjänat som en utgångspunkt för delprojekt 5 (dp5) om e-tjänster och metadata för e-diarium. Inom delprojektet togs grundläggande nivåer och metadata fram för ärendehantering genom en tillämpning av kraven för Records service. Vid en utökad tillämpning för ärendehantering av MoReq2010 behöver även tillämpningar av de andra tjänsterna utöver Records service ske. Resultatet från dp5 kommer närmast att utgöra en utgångspunkt för en förvaltningsgemensam specifikation för leveranstypen ärendehanteringssystem som ska tas fram i eARD. MoReq2010:s vidare användning inom e-delegationen är under utredning. 

Länk till resultat från dp5 inom eARD med beskrivning av MoReq2010. http://tinyurl.com/arkiv4

Text Roger Löfgren roger.lofgren@csn.se

ANNONSER